عصیان خاطرات

در انجمـاد
زمـان
عصیـانِ
خاطرات
به سـانِ پروازِ
خیالِ پرنده
در قفس
به آسمان
دلتنـگیِ
رفتـگان
امـان نـداد

دیدگاهتان را بنویسید