خسته دلان

در تن ما خسته دلان
چشم امید نیست
بیا سوی جنون رویم
شهر عاقلان
یکسره برباد است

دیدگاهتان را بنویسید