مقصر خدا بود

دیدمت
دل تپید
و
قلم لغزید
نقش چشمان
تو را کشید
مقصر
نه دل
نه قلم
خدا بود
که
تو را آفرید

دیدگاهتان را بنویسید