گفت و گوی درون تمدنی پیش نیاز گفت و گوی تمدن ها

هفده سال از مطرح شدن جدی گفت و گوی تمدن ها توسط رئیس جمهور وقت می گذرد، این شبه نظریه آن قدر اهمیت و ظرفیت داشت که بلافاصله مورد استقبال سران کشورها و شخصیت های جهانی قرار گرفت، کوفی عنان رئیس وقت سازمان ملل با جدیت از آن استقبال کرد و این چنین علاقمندی خویش را ابراز کرد: «خود را در خدمت نظریه و طرح آقای رئیس جمهور ایران قرار می دهم » و سرانجام سازمان ملل سال ۲۰۰۱ را سال گفت و گوی تمدن ها نام گذاری کرد.

ادامهگفت و گوی درون تمدنی پیش نیاز گفت و گوی تمدن ها

ضرورت گردش نخبگان/ گریزی بر نظریه پارتو

ویلفردو پارتو  از مهم ترین نظریه پردازان نخبه گرا یا  الیتیسم است. نظریه نخبگان وی در جامعه شناسی و سیاست نظریه ای شناخته شده است.

ادامهضرورت گردش نخبگان/ گریزی بر نظریه پارتو

جیمز هرینگتون و تاثیر عامل اقتصادی در شکل حکومت

چکیده

جیمز هرینگتون نظریه پرداز انگلیسی دوره کرامول در نظریه پردازی مانند بسیاری دیگر از نظریه پردازان  متاثر از اوضاع و احوال کشور خود بود، وی به جای در گیری در مسائل رقابتی گروه ها و احزاب سیاسی سعی کرد تا یک روش و راه حل علمی برای حل مشکلات کشورش ارائه دهد، نوشته وی اوشیانا گرچه در زمره ی نوشته های آرمانی و تخیلی قرار می گیرد ولی راهکارهایی عملی برای حکومت انگلیس در برداشت که به منظور جلوگیری از سانسور این چنین نوشته شده بود، وی در سده ی هفدهم اولین نظریه پردازی بود که سنگ بنای حکومت را عامل اقتصادی معرفی کرد و مانند گذشته که بسیاری اساس حکومت را در حقوق الهی، زور و یا قرارداد می دانستند چنین فکر نکرد بلکه تقسیم اراضی و میزان سهیم شدن در آن را با شکل حکومت مرتبط دانست که یک نوع آوری در اندیشه سیاسی محسوب می شد. 

ادامهجیمز هرینگتون و تاثیر عامل اقتصادی در شکل حکومت