پاییز بارانی

چـه زیبـا
و غمگیـن
اسـت
پاییـزِ بارانـی
به ماننـد
چشمـان تـو
در لحظـه
خداحافظـی

دیدگاهتان را بنویسید