مهمـانِ

ای شـب
آویختــه
بـه گیسـوانـت
مهتـاب
در اسارتِ نگاهـت
بگـو کـه
امشـب
مهمـانِ کدامیـن ستـاره ای
سویـش
تـا سپیـده دم
نظــر کنــم

دیدگاهتان را بنویسید