شعر غروب

غروب

بـه غـروب
بـاور نداشتـم
تا ایـن کـه
تـو رفتـی
دیـدم
چـه سیـاه
شبـی اسـت
همـه روزهـا

دیدگاهتان را بنویسید