حوالی شب

در حوالی شب
میان خواب و بیداری
پرسه می زنم
گاه به خواب می روم
شاید به خوابم آیی
گاه بیدار می شوم
ترسم بیایی
و هنوز خواب باشم

دیدگاهتان را بنویسید