بـاور نـدارم

هنـوز بـاور نـدارم
ای بـی مـن سفـر کـرده
هنـوز بـاور نـدارم
ای عهـد و پیمـان شکستـه
در بهـاری کـه بودیـم
گفتـی
زمستـان هـا را
بـا هـم
بـه سـر خواهیـم کـرد
اینـک زمستـان اسـت و مـن
و سرمـای سـوزان غمـت
اکنـون کجـایـی
ای از یاد نرفته؟
اکنـون کدامیـن زمستـان
به دستان تو سبز شده؟
بگـو
بی درنـگ سراغـت آیـم
در نبـودنـت
اینـجـا
همـه عمـر
فصـلِ نشکفتـن اسـت

دیدگاهتان را بنویسید

کانال علوم‌ سیاسی و تاریخ

اگه علاقمند به مطالب سیاسی و تاریخی هستی در کانال تلگرام ما عضو شو!

عضویت در کانال
بستن