امید

به دنبـال تـو
هـر روز
دیـده ام
در پـی آغازِ شـب
اسـت
خـدا نکنـد
بعدِ مـن
انسانـی
همه امیـدش
دیـدنِ یارش
به خوابـش شود

دیدگاهتان را بنویسید