بیهـوده انتظار

بیهـوده انتظاری بـود
از قاصـدک
خبـری نیامد
اکنـون
دلبستـه ام
به پرنـدگان مهـاجــر
آنان که غـم فـراق می داننـد
شاید سالی بگـذرد
و بیاینـد
نشـانـی از تـو آورنــد

دیدگاهتان را بنویسید