انتظـار

چه کسـی
دانـد
حالِ
چشـم خستگـانِ
شـب زنـده دار را
جز آن که
شـب را
در انتظـار
آمدنِ گمگشتـه ای
سحـر کنـد

دیدگاهتان را بنویسید