قــرارِ عاشقانــه

چــه
قــرارِ
عاشقانــه ی
زیبایی اسـت
آن شـب هـا
که با تــو
در کوچه هـای
بی انتهای خیالـم
پای کوبـان
قـدم
می زنـم

دیدگاهتان را بنویسید