تا تو رفتی

تمام عمـر
یک فصـل
آن هـم
بهــار بــود
مـن
نمی دانستـم
مفهومِ تغییـر فصـل را
تا تو رفتی
دیـدم از پـسِ آن
خـزان را

دیدگاهتان را بنویسید