نشان تو

سال ها گذشت
هیچ گلی
نشانی از تو نداشت
به کدامین گل
عطر
خود را داده بودی
که گمراهش کرد

دیدگاهتان را بنویسید