تاریکی

کوری و تاریکی
یکی است
گر تو نباشی
هیچ شمع و چراغی
دیده و کاشانه را
روشن نمی کند

دیدگاهتان را بنویسید