چشم هایت

چشمهایت
دفتر شعری
است
که خدا
سروده است
وصف اش
در اندیشه
هیچ شاعری
نگنجد

دیدگاهتان را بنویسید