خرمالو

فصـل رفتـن

پاییـز
بـرگ هـا
را بـرده بـود
و خرمالـو
در سـوزِ زمستـان
تنهایـی اش را
می شمـرد
و دلتنـگی
هر سالـه اش پایـدار
زیـر لـب
زمزمـه می کـرد:
کاش فصـل
رفتـن
یکـی بـود!

دیدگاهتان را بنویسید