زمستـان دیگـر

یـک زمستـان
دیگـر
بـی تـو
خواهـد گذشـت
بـر تنـم
امـا
زخـمِ سـوزِ سـردِ
بـی آغوشـی
تـا ابـد
نقـش
خواهـد بسـت

دیدگاهتان را بنویسید