خواب ابدی بیداری

سلام
بـر آن
روزی کـه
بـا گـریـه هایـمـان
خواهیـم خندیـد
در
رویایـی کـه
مـن و تـو
هـم آغـوشیـم
و بیـداری
بـه خـواب ابـدی
رفتـه اسـت

دیدگاهتان را بنویسید