شهر آشفته

مـن از
شهـرِ آشفتـه ام
تـو از شهـرِ سکـوت
میـانِ مـا پلـی اسـت
از جنـون
بیـا بشکنیمـش
غـرقِ امـواجِ
پـرتـلاطـم شـویـم
شـایـد
در میـانِ شهـری
از عشـق بیـدار شـویـم

دیدگاهتان را بنویسید