شرقـی تریـن آفتـاب

از
آفتـاب
روی برتافتـه انـد
آفتـابگـردان هـایِ
دشـت
از آن روز
کـه
تـو را دیـده انـد
ای شرقـی تریـن
آفتـابِ زمیـن

 

حیدر ولی زاده

دیدگاهتان را بنویسید