زوالِ خاطـره

در آغـازِ دشـتِ مبهـم
میـانِ شـبِ تردیـد
انتهـایِ زوالِ خاطـره
خواهـی آمـد
و دیگـر
سپيـده دم
از مـا روی
بـرتـافتـه اسـت

دیدگاهتان را بنویسید