بن بسـت

خیالـم دائـم
آغشتـه بـه
دلِ تنـگ
و مـرگِ وصـال
و امیـدِ بـر بـاد
دانستـی
کـه
بعـد از تـو
کوچـه هـایِ شهـر
بـه
بن بسـت رسیـد!؟

دیدگاهتان را بنویسید