پیلـه تنهایــی

صدایـم کـردی
پیلـه تنهایــی
اگـر
سنـگ بـود
تَـرَک برداشـت
رهایـی را
بال نبـود
ندانسـتـی
سرانجـامِ مـن
از پروانـه
به پیلـه شـدن بـود

دیدگاهتان را بنویسید