نسیم

روزی نسیـم
بـر شهـر مـا
بـاران
خواهـد آورد
در مـوی پریشـانِ دختـرکان
گل های همیشـه سـرخ
آشیـانه
خواهـد ساخـت
لالاییِ مـادران
بر بالیـنِ پسـرکانِ
تازیانـه زده
بر انـدوه شـب
تنهـا به وقـت
خـواب جوانـه خواهـد زد

دیدگاهتان را بنویسید