برگ های مضطرب

برگ هـای مُضطـرب
مـنِ مُنتـظر
فصلِ هبـوط
از خویشتـن
خـزان
بهانـه ای
بـود
بـرایِ
دلتنگی بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید