درخـتِ انـدوه

آویختـه
از
دیـوار
کوچـه هـا
درخـتِ انـدوه
شهـرِ بـی تـو
هجـومِ آوارِ
ویـرانـه هاسـت

دیدگاهتان را بنویسید