ثانیه ها

ثانیـه هـا
در تردیـدنـد
در سـراسـرِ
فصـلِ انتظـار
چه جانکاه اسـت
بی تو
پیـش رفتـن

دیدگاهتان را بنویسید