شعر نفرین

نفـریـن

خـواب
دیـدم
آمـده ای
کـه
بمـانـی
نفـریـن بـر آن
ثانیـه ای
کـه
بیـدار شـدم

دیدگاهتان را بنویسید