شعر

آسمـان بـی خورشیـد

گفـت
بـی مـن
چگونه ای؟
نمـی دانسـت
حالِ آسمـان
بـی خورشیـد
پرسیـدن نـدارد

دیدگاهتان را بنویسید