شعر نو

نگاهش

نگاهـش
از پـسِ سیـل
رهـگذران
هویـدا بـود
تـو گویـی
تمام ابرها
در بـرابـرِ
روشنـایـی آفتـاب
زانـو زده اند
در ایـن
صحنـه ی
شکسـت پـذیـری
دلبـرانـه
چـاره ای
جز تسلیـم دل نبـود

دیدگاهتان را بنویسید