هجوم بی امان

تیـره گی شـب
چه بی امـان
هجـوم
آورده اسـت
گویـا
سر آغـاز
تمـام دردهـای عالـم
بـوده ام

دیدگاهتان را بنویسید