نبودنت

نبودنت

نبـودنـت
چـه بلـای
هراسنـاکی اسـت
تـو گویـی
زمـان
با همان
زنـدان بی میـله
به اسـارت
ابـدی
می بـرد مـرا

دیدگاهتان را بنویسید