کوچـه باغ غــم

از کوچـه باغ غــم
که می گــذرم
هـر دیـوارش
ردی از
خاطـره هـای تـو دارد
اینجـا
به انتظـار نشستــه ام
بگـو کـی
سایه ات
دلـم را
روشـن خواهـد کـرد

دیدگاهتان را بنویسید