طعنه به ماه

ای
روشنی بخش شب های تارم
از کدامین کهکشان آمده ای
که روی تو
طعنه به ماه می زند

دیدگاهتان را بنویسید