دل کندن

هر آمد و رفتی
عشق نیست
دل کندن
اگر راحت بود
فرهاد
کوه نمی کند

دیدگاهتان را بنویسید