زیباترین گلِ باغ

زیباترین
گلِ باغ هم
عطر تو
را نداشت
شاید در
همه جهان
گل تو بودی
و این جهان
غیر تو
گل نداشت

دیدگاهتان را بنویسید