جان و جهان

تا که به من نظر کنی
عقل و هوش
به در کنم
کوه کَنم
سوی بیابان
قصد سفر کنم
خواهی اگر
در پی تو
جان و جهان
یکسره
بر خطر کنم
لال شوم
کور شوم
گر
به غیر تو
نظر کنم

دیدگاهتان را بنویسید