هوس

از كوچه تو
گذر نكردم
به روی تو
نظر نكردم
در هوای تو
سفر نكردم
عاشقت شدم
جز این
هوس به سر
نكردم

 

۱۳۹۸/۳/۲

دیدگاهتان را بنویسید