ملاقات خیال

امشب
آخرین شبی بود
كه به تو فكر می كردم
قرارمان
باشد
شب های دگر
در كافه ای نام آشنا
آنجا كه خیالم
هر شب تو را
ملاقات می كند

دیدگاهتان را بنویسید