گل بی خار

گلی ندیدم
كه بی خار باشد
یكی در ظاهر
یكی در باطن
زخم ها خوردیم
از گلی كه می گفت
“پاكی و تاب چهره من در تو نیست ”

۱۳۹۸/۲/۲۵

دیدگاهتان را بنویسید