قفس

قفس بهانه است
این جا
پری برای پرواز نیست
پرها دل بسته اند
برخی شكسته اند
و یا خسته اند
راضی به این كشتی
به گل نشسته اند

 

۱۳۹۶/۱۰/۲۴

دیدگاهتان را بنویسید