بگذار بهار برود

بگذار این بهار برود
و تمام شود
من از گرمیِ
دستان تو فهمیدم
بهاری آورده ای
كه پایان ندارد
و تمام عمر مرا
سبز خواهد كرد

۱۳۹۸/۳/۲۹

دیدگاهتان را بنویسید