موازنه ی قدرت (Balance of Power)

تئوری توازن‌ قوا (Balance of Power) که جزء تئوری‌های کشمکش و منازعه است کوششی از جانب واقع‌گرایان و رئالیست‌ها می باشد که هم برای تبیین دوران تاریخی مبتنی بر توازن ‌قوا ارائه شده است و هم برای توصیه به سیاستمداران؛ توصیه برای سیاستی که اساس آن را موازنه‌ی قدرت شکل دهد. توازن‌ قوا دارای معانی … ادامه