اگر عشق، عشق باشد

“اگر عشق، عشق باشد” تمام نمی شود كم نمی شود اگر فاصله ها عشق را بسازد اگر نرسیدن ها عشق را معنا كند عشق یك سرابی بیش نیست عشق را باید در رسیدن، ماندن و بودن یافت عشق را باید در سختی ها دید عشق را باید در آخرین ضربان قلب شنید و در آخرین … ادامه اگر عشق، عشق باشد