کابوس

شعر کابوس

بیـا دستـیبـر شـانـه امبـزنپریشـان کـناین کـابـوس رابگـوخـواب بـودهمـهتـرک جـان و جهـاننخـواهم گفـتبـی تـو