جان و جهان

تا که به من نظر کنی عقل و هوش به در کنم کوه کَنم سوی بیابان قصد سفر کنم خواهی اگر در پی تو جان و جهان یکسره بر خطر کنم لال شوم کور شوم گر به غیر تو نظر کنم