زیر باران

من و تو زیر باران رو به آفتاب دست در دست هم سوی یك جاده بی انتها محو می شویم در افق ها دیگر چیزی نخواهم خواست از این دنیا ۱۳۹۶/۵/۳