حکومت معصوم (ع) و مشروعیت دوگانه

یکی از مهم ترین بحث ها در تاریخ اسلام این بوده است که آیا مردم نقشی در شکل گیری حکومت ، خصوصا حکومت امام معصوم دارند یا خیر، در روز های اخیر هم رئیس جمهور شروع دموکراسی را برای امام علی(ع) دانستند و امروز در واکنش به سخن ایشان آقای مکارم شیرازی این حرف را اشتباه دانست و گفت دموکراسی یک پدیده غربی است و تعیین ولایت امام از سوی خداوند است.

ادامهحکومت معصوم (ع) و مشروعیت دوگانه